Members

  • Xingyue LIU
  • Master’s student, will join in the 2023 Fall
  • Bachelor of Mechanical Engineering, Zhejiang University
  • xyliuzju@zju.edu.cn
  • Lizichen CHEN
  • Bachelor of Engineering Mechanics
  • (co-advisor with Prof. Shaoxing Qu)
  • Zhejiang University
  • lzcchen@zju.edu.cn